نوشته‌ها

6 روش ارزیابی شناختی در ترک اعتیاد

6 روش ارزیابی شناختی در ترک اعتیاد 6 روش ارزیابی شناختی در ترک اعتیاد، روشی است که برای ارزیابی وضعیت شناختی فرد با اعتیاد به مواد مخدر و روش‌های درمان آن استفاده می‌شود. در این روش، از ابزارهایی مثل پرسشنامه ها، مصاحبه های ساختاری، تست های شناختی، و تست های عملکردی استفاده می‌شود. این ابزارها […]