حسن توجهی

حسن توجهی

مدیرعامل
دکتر منوچهر جشنانی

دکتر منوچهر جشنانی

روانپزشک
محمد اسکندری

محمد اسکندری

مدیر داخلی
دکتر عبدالمحمد فرشید

دکتر عبدالمحمد فرشید

پزشک و مسئول فنی